1. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định

Giám đốc: Kiều Khắc Dư
Số điện thoại: 0913.391658
Email: [email protected]

2. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định

Giám đốc: Nguyễn Thị Diệu Hằng
Số điện thoại: 0915.133.934
Email: [email protected]

3. Bảo tàng tỉnh

Giám đốc: Nguyễn Văn Thư
Số điện thoại: 0915.303620
Email: [email protected]

4. Thư viện tỉnh

Giám đốc: Ngô Thị Thơm
Số điện thoại: 0948.200868
Email: [email protected]

5. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu

Giám đốc: Đặng Thái Sơn

Số điện thoại: 0904.511.166
Email: [email protected]

6. Trung tâm thể thao thành tích cao

Giám đốc: Đỗ Đình Điểm
Số điện thoại: 0912754.389
Email: trungtambongdanamdinh @gmail.com