Số/Kí hiệu 01/2021/TT-TTCP
Trích dẫn thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong nganh thanh tra và cán bộ công chức, viên chức làm công tác tiếp dân
Ngày ban hành 11-03-2021
File gắn kèm
TT01TTCP.pdf