Công Khai tình hình thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách Quý II, 6 tháng đầu năm 2021
Công Khai tình hình thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách Quý II, 6 tháng đầu năm 2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách sáu tháng đầu năm năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách sáu tháng đầu năm năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định về việc công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định về việc công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định công bố công khai điều chỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Quyết định công bố công khai điều chỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 258
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 257
Quyết định việc công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Quyết định việc công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (theo công văn 1203/CV-SVHTTDl ngày 29/12/2020)
Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (theo công văn 1203/CV-SVHTTDl ngày 29/12/2020)
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách năm 2021 theo thông tư 90
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách năm 2021 theo thông tư 90
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2021
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2021
QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019
Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 2
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 2