1. VĂN PHÒNG

Chánh văn phòng: Vũ Hồng Phong
Số điện thoại: 0912.580.411
Email: [email protected]

2. PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
Trưởng phòng: Trần Văn Quang
Số điện thoại: 0912.208.225
Email:

3. PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh

Số điện thoại: 0912.284.464
Email: thuylinhtd[email protected]

4. THANH TRA
Chánh Thanh tra: Phạm Anh Tuấn

Số điện thoại: 0913.528.991
Email: [email protected]

5. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hòa

Số điện thoại: 0915.182.781

Email: [email protected]

6. PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

Trưởng phòng: Doãn Sinh Nam.
Số điện thoại: 0912.443423
Email: [email protected]

7. PHÒNG QUẢN LÝ TDTT
Trưởng phòng: Lâm Văn Tiên

Số điện thoại: 0915.303.000
Email: [email protected]

8. PHÒNG XDNSVHGĐ
Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Thanh

Số điện thoại: 0983.667.929
Email: [email protected]

9. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH
Trưởng phòng: Nguyễn Thành Phương

Số điện thoại: 0913.529.002