CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NAM ĐỊNH

(Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở:

a) SởVăn hóa, Thể thao và Du lịchcó Giám đốc và không quá03(ba)Phó Giám đốc;

b)Giám đốc Sởlà Ủy viên Ủyban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, làngười đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trướcỦyban nhân dântỉnh, Chủ tịchỦyban nhân dântỉnh và trước pháp luật vềthực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thự c hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủyban nhân dân tỉnh theo Quychế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c)Phó Giám đốc Sởdo Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở,giúp Giám đốc Sởthực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sởđiều hành các hoạt động của Sở.Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Tổ chức – Pháp chế;

- Phòng Quản lý Văn hóa;

- Phòng Quản lý Di sản văn hóa;

- Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình;

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao;

- Phòng Quản lý Du lịch.

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Bảo tàng tỉnh Nam Định;

- Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh NamĐịnh;

- Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định;

- Thư viện tỉnh;

3- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thaotỉnh;

- Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định .

3. Biên chế công chứcquản lý hành chính nhà nước , số lượng người làm việctrong cácđơn vị sự nghiệp công lậpthuộcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ,khối lượng công việc vànằmtrong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của tỉnh do cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củavăn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụphù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định.

2. Bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phân bổ chỉ tiêu biên chế chotổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, đảm bảo số biên chế tối thiểu theo quy định của pháp luật.

4. Điều chỉnh, sắp xếp lại số cấp phó vượt quy định để bảo đảm theo đúng quy định của Nghị địnhsố107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nội vụ ;thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này